Kapler i Poniatowski - Kancelaria Biegłych Rewidentów

Menu     Audyt i doradztwo podatkowe  
   

 

 


Sprawozdanie Spółki wg art. 88 U o BR

Sprawozdanie Spółki badającej jednostki zainteresowania publicznego za rok 2009

I. Informacje dotyczące formy organizacyjno – prawnej oraz struktury własnościowej w Spółce

Kapler i Poniatowski Kancelaria Biegłych Rewidentów spółka partnerska
Forma prawna- spółka prawa handlowego zarejestrowana w KRS pod nr 0000027628
Struktura własnościowa – każdy partner ma 50% udziału w kapitale spółki


II Podmiot Kapler i Poniatowski Kancelaria Biegłych Rewidentów spółka partnerska nie należy do sieci


III. Opis struktury zarządzania
W spółce nie powołano zarządu, każdy partner reprezentuje Spółkę na zewnątrz i podejmuje samodzielne decyzje w zakresie prowadzonej działalności
Spółka nie zatrudnia pracowników i nie prowadzi praktyk aplikanckich.


IV. Opis systemu wewnętrznej kontroli jakości
Badanie sprawozdań finansowych przeprowadzane jest wyłącznie przez partnerów spółki będących biegłymi rewidentami.
W przypadku badania sprawozdania finansowego przez dwóch biegłych rewidentów kontrola jakości wstępnie prowadzona jest przez partnera w części sprawozdania badanej przez drugiego partnera.
Kontrola jakości sprawowana jest również w odniesieniu do całego badania przez zewnętrzny uprawniony podmiot.
W przypadku badania sprawozdania finansowego przez jednego partnera kontrola jakości dokumentacji oraz projektu raportu sprawowana jest przez drugiego partnera ( biegłego rewidenta).
Oświadczamy , że stosowane przez nas rozwiązanie w zakresie przeprowadzania kontroli wewnętrznej jest skuteczne i wystarczające.


V. Ostatnia kontrola w zakresie zapewnienia kontroli jakości odbyła się w 25.05-26maja 2009 i została przeprowadzona na zlecenie Krajowej Komisji Nadzoru przez Annę Bień Szymańczak – biegłego rewidenta.


VI. Wykaz jednostek zainteresowania publicznego, dla których w poprzednim roku obrotowym spółka wykonywała czynności rewizji finansowej


First International Trading Dom Maklerski spółka akcyjna, Al. Jana Pawła II 15, 00-828 Warszawa, badanie zostało przeprowadzone w 2009 roku za rok 2008.


VII. Oświadczenie o stosowanej polityce w zakresie zapewnienia niezależności


Oświadczamy, ze przestrzegamy zasady niezależności i przeprowadzamy badania sprawozdań finansowych wyłącznie w podmiotach, w których nie świadczymy żadnych innych usług , ani nie mamy w nich udziałów i jakichkolwiek powiązań.


VIII. Oświadczenie o stosowanej przez Spółkę polityce w zakresie doskonalenia zawodowego
Bierzemy udział w obligatoryjnym szkoleniu biegłych rewidentów w każdym roku obrotowym, szkoleniach organizowanych przez regionalny oddział KIBR, prenumerujemy i korzystamy z wydawnictw biuletynów fachowych wydawanych przez GOFIN i prasy ( Rzeczpospolita , Dziennik Gazeta Prawna, miesięcznik Rachunkowość), w 2010 roku wzięliśmy udział w szkoleniu zorganizowanym przez KNF „ Wybrane aspekty sprawozdawczości finansowej domów maklerskich” , korzystamy z wybranych publikacji książkowych i opracowanych przez Komitet Standardów Rachunkowości standardów .


IX. Informacje o osiągniętych przychodach z podziałem na poszczególne czynności rewizji finansowej i usługi:


- badanie sprawozdań finansowych 39 000,00 zł
- usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych 60 000,00 zł
- doradztwo podatkowe 161 640,00 zł


X Zasady wynagradzania kluczowych biegłych rewidentów


Badanie sprawozdań finansowych przeprowadzają wyłącznie biegli rewidenci , kluczowy biegły rewident otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 60% ceny badania.


XI. Coroczne składanie komitetowi audytu oświadczenia o niezależności podmiotu uprawnionego


W przypadku podpisania w 2010 roku umowy na badanie sprawozdania finansowego z jednostką zainteresowania publicznego oświadczenie zostanie złożone.
Aktualnie nie mamy podpisanej żadnej umowy z jednostką zainteresowania publicznego.

 

Home
 
Zakres usług
 
Uprawnienia
 
  Kontakt
Home | Zakres usług | Uprawnienia | Sprawozdanie Spółki wg art. 88 U o BR | Kontakt
 

designed by aLIK